Identifikacijski dokument

1. Opće informacije

Službena adresa

Trg Matteotti 2

Službena web stranica

www.rovinj-rovigno.hr

Gradonačelnik

Marko Paliaga
Tel./fax : 052 805 205 / 052 830 343
E-mail: gradonacelnik@rovinj.hr

Zamjenici gradonačelnika

Marino Budicin i Kristijan Damijanić
Tel./fax: 052 805 206 / 052 830 343
E-mail: budicin.rovigno@rovinj.hr

Kontakt osoba iz gradske službe za

administraciju: Maria Črnac Rocco
urbanizam: Galena Grohovac
kulturu: Edita Sošić Blažević

Odgovoran za suradnju s HUPG

Maria Črnac Rocco
Tel./fax: 052 805 230 / 052 830 343
E-mail: maria.crnac.rocco@rovinj.hr
Odjel: Ured gradonačelnika i Gradskoga vijeća

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina : 1107 ha (Rovinj + naselje Rovinjsko Selo)
Broj stanovnika : 14.367

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

 • Prostorni plan uređenja grada Rovinja-Rovigno,
 • Generalni urbanistički plan Grada Rovinj-Rovigno,
 • 15 Urbanističkih planova uređenja i Detaljnih planova uređenja
 • PPUG Rovinj – II. izmjene i dopune “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 9A/2005., 06/12., pročišćeni tekst 01/13., ispr. 07/13. i 7/13.
 • GUP Grada Rovinja – I. izmjene i dopune”Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 7a/06; izmjene prema RJ UI – 03/08. i 02/13.
 • DPU naselja Salteria “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 07/12.
 • DPU područja Sveti Vid – San Vein i Valbruna u Rovinju “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 02/01.
 • DPU Valsavie u Rovinju “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 10/02.
 • DPU šireg područja “Gimnazije” “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 09/03.
 • DPU poslovno-trgovačkog centra Valalta “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 02/04.
 • DPU gospodarske zone Štanga “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 01/08.
 • DPU zone hotela Rovinj “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 04/08. DPU sportsko-rekreacijske zone Valbruna “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br.: 04/08.
 • DPU turističke zone Monte Mulini “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 04/07. i 6/14
 • DPU sportsko-rekreativne zone Monvi-Cuvi “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovinja” br.: 01/09.
 • DPU južne luke Sveta Katarina “Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovinja” br.: 4/14.
 • UPU naselja Rovinjsko Selo “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 08/07.
 • UPU turističke zone “Monsena – Valdaliso” “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 05/10.
 • UPU gospodarske zone “Gripole – Spine” “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 08/10.
 • UPU gospodarske zone “Gripole – Spine” – I izmjene i dopune “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 08/10 i 03/14.
 • UPU turističke zone Valalta “Službeni glasnik Grada Rovinja” br.: 05/11.

Suradnja s drugim gradovima (npr. twinning)

 • Leonberg (Njemačka)
 • Adria, Camaiore i Pesaro (Italija)

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

 • 1 kulturno povijesna cjelina (registar kulturnih dobara RH),
 • 10 registriranih (registar kulturnih dobara RH)
 • 49 evidentiranih

Nepokretna kulturna dobra unesena u registar kulturnih dobara RH

Kulturno-povijesna cjelina grada Rovinja – Rovigno, upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, pod rednim brojem Z-4811; rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske – KLASA: UP I -612-08/10-06/0135; UR:BROJ: 532-04-01-1/3-11-2 od 21.ožujka 2011. godine, (koje je defakto revizija rješenja Konzervatorskog zavoda u Rijeci broj 01-192/I od 15.12.1963.god. kojim je Kulturno –
povijesna cjelina grada Rovinja-Rovigno zaštićena kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci pod registarskim brojem RRI-53).

Pojedinačno zaštićena kulturna dobra

1. Zgrada starog tribunala (Palača Costantini) , (broj registracije RRI-18-1961, Klasa: 03-287/1-1961)
2. Crkva sv. Trojstva, (broj registracije Z-361, Klasa: UP/I-612-08/02-01/222, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-02-02)
3. Crkva i samostan sv. Franje Asiškoga, (broj registracije Z-2481, Klasa: UP/I-612-08/05-06/1333, Ur.broj: 532-04-01-1/4-05-02)
4. Crkva sv. Brigide, (broj registracije Z-1765, Klasa: UP/I-612-08/04-01-06/449, Ur.broj: 532-10- 1/8(JB)04-02)
5. Crkva sv. Cecilije, (broj registracije Z-3105, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0508, Ur.broj: 532-04-01-01/4-06-02)
6. Crkva sv. Eufemije u Salinama, (broj registracije Z-2832, Klasa:UP/I-612-08/06-06/0261,Ur.broj:532-04-01-1/4-06-2)
7. Crkva Blažene Djevice Marije od Milosti, (broj registracije Z-4012, Klasa: UP/I-612-08/08-06/0562, Ur.broj: 532-04-01-01/4-08-02)
8. Svjetionik ˝Sv. Ivan na pučini˝, (broj registracije Z-611, Klasa: UP/I-612-08/02-01/1086, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-03-02)
9. Crkva BDM od Polja – preventivno zaštićeno kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture od 17.02.2012. (Klasa: UP/I-612-8/12-05/0037; Urbroj: 532-04-13/10-12-01)
10.Crkva sv. Ciprijana – preventivno zaštićeno kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture od 16.04.2012. (Klasa: UP/I-612-8/12-05/0077; Urbroj: 532-04-13/10-12-01)

Sakralni objekti zaštićeni u sklopu Kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja- Rovigno

1. Župna crkva sv. Jurja m. i sv. Eufemije
2. Crkva sv. Josipa
3. Crkva Gospe od Zdravlja
4. Crkva sv. Tome Apostola
5. Gospa od sedam žalosti (Oratorij)
6. Crkva sv. Križa
7. Crkva sv. Benedikta Opata
8. Crkva sv. Martina
9. Crkva sv. Karla Boromejskog
10. Crkva sv. Nikole

Evidentirani sakralni objekti:

1. Crkva Bezgrešnog začeća BDM na Končeti
2. Crkva sv. Ivana Bosca
3. Crkva sv. Tome
4. Crkva sv. Kristofora
5. Crkva sv. Bartola
6. Crkva sv. Pelagija (stara)
7. Crkva sv. Pelagija (nova)
8. Crkva sv. Prota
9. Crkva sv. Ivana i Pavla u Polarima
10. Crkva sv. Damjana kod Paluda
11. Crkva sv. Trojstva kod stancije Garzotto
12. Crkva Sv. Nikole u Sarizolu
13. Crkva sv. Franje iz Paole kod stancije Angelini
14. Majka Božja od Turnine
15. Crkva sv. Andrije na Crvenom otoku
16. Crkva sv. Antuna Opata u Rovinjskom Selu
17. Sv. Marija od Snijega južno od Rovinjskog Sela
18. Crkva sv. Ivana na otoku Sv. Ivan na Pučini
19. Crkva sv. Ivana u Valalti

Evidentirani civilni objekti:

1. Kompleks bolnice za ortopediju i rehabilitaciju »Primarius dr. Martin Horvat«

Popis srušenih sakralnih objekata:

1. Crkva sv. Uršule
2. Crkva sv. Roka
3. Crkva sv. Mihovila
4. Crkva sv. Kuzme i Damjana
5. Crkva sv. Barnabe
6. Crkva sv. Duha
7. Crkv sv. Jakova
8. Crkva sv. Antuna Opata
9. Crkva sv. Antuna Padovanskog
10. Crkva sv. Lovre
11. Crkva sv. Petra
12. Crkva sv. Ivana Krstitelja
13. Crkva sv. Spasitelja
14. Crkva Majke Božje od Utjehe
15. Crkva Majke Božje Snježne
16. Crkva sv. Vida i Modesta
17. Crkva sv. Gotarda
18. Crkva sv. Feliksa
19. Crkva sv. Katarine (na istoimenom otoku)

Povijesna jezgra

Površina : 29 ha (kopneni dio)
Broj stanovnika : 4050 stanovnika

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

 • Prostorni plan uređenja grada Rovinja-Rovigno
 • Generalni urbanistički plan Grada Rovinj-Rovigno
 • konzervatorske podloge

Broj povijesnih spomenika *

 • 4 registriranih (registar kulturnih dobara RH)
 • 10 evidentiranih sakralnih
 • 8 evidentiranih civilnih

Kulturno-povijesna cjelina grada Rovinja – Rovigno

Pojedinačno zaštićena kulturna dobra

1. Zgrada starog tribunala (Palača Costantini) , (broj registracije RRI-18-1961, Klasa: 03-287/1-1961)
2. Crkva sv. Trojstva, (broj registracije Z-361, Klasa: UP/I-612-08/02-01/222, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-02-02)
3. Crkva i samostan sv. Franje Asiškoga, (broj registracije Z-2481, Klasa: UP/I-612-08/05-06/1333, Ur.broj: 532-04-01-1/4-05-02)

Sakralni objekti zaštićeni u sklopu Kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno

1. Župna crkva sv. Jurja m. i sv. Eufemije
2. Crkva sv. Josipa
3. Crkva Gospe od Zdravlja
4. Crkva sv. Tome Apostola
5. Gospa od sedam žalosti (Oratorij)
6. Crkva sv. Križa
7. Crkva sv. Benedikta Opata
8. Crkva sv. Martina
9. Crkva sv. Karla Boromejskog
10. Crkva sv. Nikole

Civilni objekti evidentirani Generalnim urbansitičkim planom

1. Željeznički kolodvor – javna građevina 1876. godina
2. Zgrade tvornice “Mirna” – industrijske građevine – kraj 19. stoljeća – 1. polovina 20. stoljeća
3. Zgrade tvornice duhana i “Istragrafika” – industrijske građevine – 1872.god.
4. Staro kino – javna građevina – 1929. godina
5. Stara hladnjača –(Zatvor: 1821. – do II svjetskog rata, Hladnjača: od 1965. godina)
6. Zgrada kazališta Gandusio
7. Zgrada Zavičajnog muzeja
8. Zgrada Centra za istraživanje mora Ruđer Bošković (akvarij)

Broj:

 • nenaseljenih objekata: nepoznat
 • primarnih rezidencija: 1 100
 • trgovina i uslužnih djelatnosti: 500

3. Ostale informacije

Obrazovanje

 • Broj osnovnih škola: 3
 • Broj srednjih škola: 3 (od kojih 1 strukovna)
 • Broj sveučilišta: –

Kultura

Lista muzeja i izložbenih prostora

 • Zavičajni muzej
 • Galerija Adris
 • Eko-muzej “Kuća o batani”
 • Muzej Hütterot
 • Galerija Sv. Tome

Lista turističkih ureda

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno

Book your tickets