Identifikacijski dokument

1. Opće informacije

Službena adresa

Ivana Banjavčića 9
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

Službena web stranica

www.karlovac.hr

Gradonačelnik

Damir Mandić
tel: +385 47 628 100
fax: +385 47 628 134
e-mail: gradonacelnik@karlovac.hr  |  damir.jelic@karlovac.hr

Zamjenici gradonačelnika

Andreja Navijalić
tel: 047 628 100
e-mail: andreja.navijalic@karlovac.hr

Ivan Mrzljak
tel: 047 628 122
e-mail: ivan.mrzljak@karlovac.hr

Kontakt osoba iz gradske službe za

administraciju:
Ana Župančić Žunac, stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
tel. +385 47 628 126
e-mail: ana.zupancic@karlovac.hr

urbanizam:
Irena Kajfeš-Pavlović, savjetnica za prostorno planiranje
tel. +385 47 628 227
e-mail: irena.kajfes@karlovac.hr

kulturu:
Irena Šegavić Čulig, savjetnica za kulturu
tel. +385 47 628 138
e-mail: irena.segavic@karlovac.hr

Odgovoran za suradnju s HUPG

Martina Furdek-Hajdin, pročelnica
Tel: +385 47 628 231, fax: +385 47 628 225
e-mail: martina.hajdin@karlovac.hr
Odjel: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zamjenik odgovornog za suradnju s HUPG

Marina Grčić, pročelnica
Tel: +385 47 628 242, fax: +385 47 628 144
e-mail: marina.grcic@karlovac.hr
Odjel: Upravni odjel za investicije i europske fondove

2. Karakteristike

Grad u cjelini

Površina: 401,71 km2
Broj stanovnika: 55.705

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

1. Strategija razvoja Grada Karlovca 2013. – 2020. (GGK br.11/13)
2. Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014. – 2024. (GGK br.2/14)
3. Strategija razvoja turizma Grada Karlovca 2012.-2020. godine (GGK br.11/12)
4. Strategija integralnog razvoja ruralnih područja Grada Karlovca 2011.-2015.godine (GGK br.9/12)
5. Lokalna agenda za karlovačke rijeke
6. Prostorni plan Karlovačke županije – PPKŽ (GKŽ br.26/01, 33/01 i 36/08)
7. Prostorni plan uređenja Grada Karlovca – PPUGK (GGK br.1/02, 5/10 i 6/11)
8. Generalni urbanistički plan grada Karlovca – GUP (GGK br.14/07, 6/11)
9. Podrobniji planovi (urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja):

 • 4 za gospodarske zone
 • 2 za gradska groblja
 • 4 za urbane dijelove stambene i mješovite namjene

Upisan na listu (UNESCO, lista zaštićenih kulturnih dobara RH…)

Na području Grada nalazi se 317 nepokretnih kulturnih dobara, od kojih je 68 upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara, a od toga ih je čak 56 smješteno je u naselju Karlovac.

Među zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima prevladavaju civilne građevine (CG – 34), a prate ih sakralne građevine (SG – 13), memorijalna obilježja (MO – 10), arheološki lokaliteti (AL-5), kulturno povijesne cjeline (UC –
2), obrambene građevine (OG -2) te gospodarske građevine (GG-1) i urbana oprema (UO-1). Na Listi preventivnozaštićenih kulturnih dobara upisano je 8 zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara.

Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-2993 kao, na Listi zaštićenih kulturnih dobara kao nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina.

S obzirom da cjelina sadrži dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture – vrijedne elemente povijesnih struktura različitoga stupnja očuvanosti, kao i prorijeđene povijesne strukture te područja bez značajnih primjera povijesne izgradnje koji osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju kulturno-povijesnih vrijednosti, utvrđene su prostorne međe za 3 režima zaštite:

 • predio/zona A- potpuna zaštite povijesnih struktura (povijesna jezgra – „Zvijezda“)
 • predio/zona B-djelomična zaštita povijesnih struktura
 • predio/zona C- ambijentalna zaštita.

Povijesna jezgra – zona A kulturno-povijesne cjeline grada Karlovca – „Zvijezda“

Površina : ~34ha
Broj stanovnika : 1142 (popis stanovništva 2011.god.-demograf.)

Dostupni planovi (urbanistički plan, plan javnog prijevoza, itd.)*

1. Za prostor obuhvata povijesne cjeline primjenjuju se ranije navedeni prostorni planovi šireg područja.
2. Program pripreme, izrade i provedbe Urbanističkog plana uređenja Zvijezde (GGK br.12/12 ).
3. Izrada Urbanističkog plana uređenja Zvijezde u fazi je definiranja nacrta prijedloga plana za prethodnu raspravu.

Broj povijesnih spomenika*

 • Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca, Z-2993 (revizija NN br.92/11)
 • Unutar kulturno-povijesne cjeline grada Karlovca – predio/zona A-povijesna jezgra – „Zvijezda“, pojedinačno su zaštićene povijesne građevine:1. Zgrada gradskog muzeja, Strossmayerov trg 7, Z-30842. Zgrada velike vojarne, Trg bana Josipa Jelačića, Z-3553
  3. Zgrada, Strossmayerov trg 1, Z-266
  4. Zgrada, Strossmayerov trg 2, Z-4804
  5. Zgrada, Ivana Kukuljevića 20, Z-265
  6. Palača Drašković, Radićeva ulica 15, Z-5505
  7. Palača Gutterer, Banjavčićeva ulica 14, Z-4547
  8. Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim samostanom, Z-267
  9. Crkva svetog Nikole, Z-5605

Broj

252 građevine (118.0824,45m2)

 • nenaseljenih objekata: 11% (12.377,00m2)
 • primarnih rezidencija: 213 domaćinstava *72,82m2= cca 15510,66m2
 • trgovina i uslužnih djelatnosti: 23%; (26.956,79m2); 238 posl. Subjekata
 • javna namjena – 31% (37.151,98 m2)
 • sakralna namjena-33% (39.212,68 m2)

3. Ostale informacije

Obrazovanje

Broj osnovnih škola : 10 OŠ, Glazbena škola Karlovac i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
Broj srednjih škol : 8
Broj sveučilišta: 1, Veleučilište u Karlovcu (VUKA)

Kultura

Lista muzeja i izložbenih prostora

Lista turističkih ureda

U Gradu postoji jedan turistički ured koji je osnovan od strane Turističke zajednice Grada Karlovca. U turističkom uredu smješten je Turistički informativni centar (TIC) koji turistima pruža osnovne informacije o Gradu.

Kontakt

Turistička zajednica grada Karlovca, Petra Zrinskog 3

Turistički informativni centar, tel: +385(0)47/600-606

Turistički ured, tel: +385(0)47/615-115, fax: +385(0)47/600-602
E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr
web: www.karlovac-touristinfo.hr

U Gradu Karlovcu smješten je i Turistički ured Karlovačke županije koji također može dati turističke informacije o Gradu Karlovcu.

Turistička zajednica Karlovačke županije, Vraniczanyeva 6
tel: +385(0)47/615-320, fax: 601-415
E-mail: info@tzkz.hr
Web: www.tzkz.hr

U Gradu djeluju sljedeće turističke agencije preko kojih se može posjetiti Karlovac:

Carolotours
A. Vraniczanya 5,
Karlovac
+38547600804
info@carolotours.hr
www.carolotours.hr

Rafting Adventure Croatia, MultiActive d.o.o.
Dubovac 11,
Karlovac
+385914133920
info@raft.com.hr
www.raft.com.hr

Star turist d.o.o.
Matka Laginje 1
Karlovac
+38547645600 |  fax. +38547645610
info@starturist.hr
www.starturist.hr

Ka travel d.o.o.
Gundulićeva 3
Karlovac
+38547495495 |  fax. +38547495497
info@katravel.hr
www.katravel.hr

Putnička agencija 4 rijeke pustolovine
+385914748377
mmihajli@globalnet.hr

Stari mlin na Korani d.o.o.
Carevo Selo 8,
47252 Barilović
tel. +385989581229
fax +38547847084
info@stari-mlin.hr
www.stari-mlin.hr

Kanuking avantura
Donji Zvečaj 41
Duga Resa
+ 385989581229
kanuking.avantura@ka.t-com.hr
www.kanuking-avantura.hr

Kompas, Poslovnica Karlovac
Zrinski Trg 4,
Karlovac
tel. +38547492240
fax. +38547492249
kompas-karlovac@kompas.hr
www.kompas.hr

Orion d.o.o.
Sarajevska 8a
Karlovac
tel./fax. +38547411838
booking@orion-travel.net
www.orion-travel.net